Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 31 Декември 2019 г.

Процент от активите
1.   Акции 68.81 %
2.   Корпоративни облигации 16.21 %
3.   Държавни ценни книжа 5.41 %
4.   Дялове в други КИС 6.93 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.82 %
6.   Парични средства 0.20 %
7.   Вземания 0.62 %
Всичко : 100.00 %