Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 29 Март 2019 г.

Процент от активите
1.   Акции 66.93 %
2.   Корпоративни облигации 18.13 %
3.   Държавни ценни книжа 5.44 %
4.   Дялове в други КИС 6.65 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.86 %
6.   Парични средства 0.62 %
7.   Вземания 0.37 %
Всичко : 100.00 %